Dijana Rinčić

Sukladno 13. stavku 8.i članku 24. stavku 1.,2. i 4. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine"broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 -USRH) dajem slijedeću :

I Z J A V U

Ja, Dijana Rinčić dipl. iur. i ovlašteni predstavnik za pripremu i provedbu postupka javne nabave Naručitelja „PRIMOŠTEN ODVODNJE „ d.o.o., temeljem Certifikata u području javne nabave KLASA: 406-01/112-01/40; URBROJ: 526.15-02-01/2-12-143 od dana 30. ožujka 2012. godine te sklopljenog Ugovora o djelu s Naručiteljem od dana 01. kolovoza 2014. pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, niti sam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno kapitalu gospodarskog subjekta sa više od 0,5% .
Slijedom naprijed navedenog, ne postoji sukob interesa pri sklapanju Ugovora o javnoj nabavi u smislu odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

Klasa: 080-03/14-02/2
Ur.broj: 2182/02-03-14-1
Primošten, 01. kolovoza 2014. godine
Dijana Rinčić dipl. iur.

Jagoda Perković

Sukladno članku 13. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine" broj 90/11) dajem slijedeću :

I Z J A V U

Ja, Jagoda Perković, ovlašteni predstavnik Naručitelja, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, niti sam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno kapitalu gospodarskog subjekta sa više od 0,5% . Slijedom naprijed navedenog, ne postoji sukob interesa pri sklapanju Ugovora o javnoj nabavi u smislu odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

Primošten, 1.8.2014.