OBAVIJEST II

Sukladno pripadajućoj Dokumentaciji za nadmetanje točki 3. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija izričito je navedeno na str. 5. u tekstu I.VODOVOD – u 3. retku pod naslovom NAPOMENA: da radovi ad/4 nisu obuhvaćeni ovom nabavom sukladno sklopljenom Ugovoru o zajedničkom financiranju radova na izgradnji objekta Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda za Dom zdravlja u Primoštenu.

Imajući u vidu naprijed navedeno iz Troškovnika vodovodnih radova izdvojena je ova cjelina na koju se Vaš upit odnosi jer je ovaj dio na sebe preuzeo Vodovod i odvodnja „ d.o.o. iz Šibenika na naprijed opisan način.

Dakle odgovor na Vaš upit je slijedeći: pod točkom 4. vodovodni radovi nisu predmet ove nabave što je Naručitelj detaljno i opisao u priloženoj Dokumentaciji za nadmetanje te se mjesto u rekapitulaciji Troškovnika radova ad/4 ostavlja prazno/ Naručitelj nije mijenjao Troškovnik radova koji je izdvojen iz projektne dokumentacije ali je zato jasno i nedvojbeno kazao da ovi radovi nisu predmet konkretne nabave.

Poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za radove građenja vodovodne i kanalizacijske mreže

Primošten odvodnja d.o.o. je sukladno članku 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 USRH) u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 4. kolovoza 2014. godine poslala poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za radove građenja vodovodne i kanalizacijske mreže na dijelu žup. Ceste od magistrale do "Aurore".
Evidencijski broj objave: 2014/S 005-0038179.
Rok za dostavu ponuda u navedenom postupku: 25. kolovoza 2014. do 12:00 sati.

Dokumenti za preuzimanje:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
TROŠKOVNIK - kanalizacija
TROŠKOVNIK - voda

OBAVIJEST I

DODATNE OBAVIJESTI I POJAŠNJENJA SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

u svezi postupka javne nabave u tijeku
za nabavu radove građenja vodovodne i kanalizacijske mreže na dijelu Županijske veste od magistrale do Aurore

2014/S 005-0038179
EMV/2014-01

Štovani,

Sukladno pripadajućoj Dokumentaciji za nadmetanje točki 7.1. u naprijed citiranom postupku riječ o obaveznom razlogu isključenja, sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine " broj 90/11,83/13, 143/13 i 13/14 - USRH), što je i nedvojbeno sadržano u tekstu Obrazca Izjave –Prilog 1.1.

CITIRANI ČLANAK ZAKONA IZRIČITO NAVODI DA JE NARUČITELJ OBVEZAN ISKLJUČITI PONUDITELJA IZ POSTUPKA JAVNE NABAVE AKO JE GOSPODARSKI SUBJEKT ILI OSOBA OVLAŠTENA PO ZAKONU ZA ZASTUPANJJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA PRAVOMOĆNO OSUĐENA ZA BILO KOJE OD SLIJEDEĆIH DIJELA....

Dakle, pod točkom 9.1. dokumentacije ne dostavlja se ništa novo po pitanju naprijed opisanog jer po logici stvari do pregleda i ocjene ponude neće ni doći ukoliko bude postojao ovaj obavezni razlog za isključenje ponude.

U interesu nam je što veći odaziv zainteresiranih gospodarskih subjekata koji će, sudjelujući u konkretnom postupku nabave podnoseći svoje ponude, omogućiti kvalitetan odabir. Zdravstvena stanica za čije potrebe se namjerava izgraditi vodovodna i kanalizacijska mreža, gotova je i treba je staviti u funkciju.Stoga nam je vrlo bitno planirani rok početka radova stvarno i realizirati a postupak uredno privesti kraju.

S štovanjem!
DIJANA RINČIĆ dipl. iur.