PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o.

Na području općine Primošten od 1.1.2014. godine djelatnost javne odvodnje obavlja Primošten odvodnja d.o.o.
Do tada je javna odvodnja bila u nadležnosti tvrtke Bucavac d.o.o. Tvrtka je osnovana od strane Općine Primošten s ciljem da se sustav odvodnje, njegovo funkcioniranje, održavanje i razvoj zadrži u okviru općine, odnosno njezinih žitelja.

PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o. Primošten, Svetog Josipa 7, OIB: 59902363230, zastupano po direktorici Jagodi Perković, objavljuje
OGLAS

Primošten odvodnja d.o.o. investitor je sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Primošten – 1A faza, sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli klasa: UPI-350-05/10-01/33, Ur.broj: 2182/1-16/10-15, Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Šibensko kninske županije, od dana 01.prosinca 2010.godine.

Prema citiranoj lokacijskoj dozvoli gradnja opisanog sustava predviđena je na nekretninama k.č.br.4423 i k.č.br.4424, K.O.Primošten.

U postupku osiguranja dokaza koji prethodi postupku izvlaštenja, a koji je proveden kod Šibensko – kninske županije, Ureda imovinsko-pravne i zajedničke poslove, pod posl.brojem klasa: UP/I-943-05/19-01/21, Ur.broj: 2182/03-20-20-05, uređujući, stalni sudski vještak za poljodjelstvo i procjenu poljoprivrednog zemljišta Mile Gojanović, dipl.inž.agr., sačinio je Elaborat procjene zemljišta i poljoprivrednih poboljšica i kultura na istom, dok je uređujući, stalni sudski vještak za građ.i procjenitelj nekretnina sačinio procjenu građevinskih poboljšica na k.č.br.4424, K.O.Primošten.
Prema elaboratu dipl.inž.agr.Mile Gojanović naknada za vrijednost zmljišta i naknada za dugogodišnje nasade na nekretnini k.č.br.4423, iznosi ukupno 409,20 kn, a naknada za vrijednost zmljišta i naknada za dugogodišnje nasade na nekretnini k.č.br.4424 iznosi 3.927,20 kn.
Prema elaboratu dipl.ing.građ.Matka Dinković naknada za građevinske poboljšice na nekretnini k.č.br.4424, K.O.Primošten iznosi 27.702,00 kn, dok prema citiranom elaboratu na k.č.br.4423, K.O.Primošten građevinskih poboljšica nema.
Ovim putem investitor PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o.poziva upisane zemljišnoknjižne vlasnike i posjednike nekretnina k.č.br.4423 i k.č.br.4424, K.O.Primošten i to:
Huljev Paško, pok.Paške,
Pancirov Šima, ž.Jure,
Rakić Tomica, ž.Ante,
Bolanča mldb.Ivanica, pok.Krste,
Bolanča mldb.Josip, pok.Krste

na sklapanje Ugovora o osnivanju služnosti na nekretninama k.č.br.4423 i k.č.br.4424, K.O.Primošten uz naknadu kako je predviđeno gore citiranim elaboratima, sve u roku od 8 dana od dana objave ovog Oglasa.

U Primoštenu, 10. studenog 2020.godine,
PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o. Primošten